Poskytované služby

– Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti plynárenstva, naftárenstva, energetiky, chémie, obchodu, prieskumu trhu a reklamy

– Projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb-zdravotechnika (len plynovod do 50 kW) technologické zariadenia stavieb-úprava zemného plynu, zariadenia na distribúciu technických plynov-zemný plyn a ropy

– Činnosť vykonávaná banským spôsobom

– Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát

– Poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a aizované spracovanie dát

– Projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb-elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, systémy riadenia a merania technologické zariadenia stavieb-spoje, telekomunikácie a rádiokomunikácie (len pre technológie stavieb)

– Projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

– Projektovanie stavieb pozemné stavby-jednoduché a drobné stavby

– Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb

– Činnosť stavebného dozoru vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby (plyn) technologické zariadenia stavieb-zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov

– Činnosť stavbyvedúceho vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby (plyn)

– Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení v rozsahu: zariadenie na: rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa rozvod plynov z nekovových materiálov rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane prípojky z nekovových materiálov spotrebu plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy a výroby

– Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností

– Prípravné práce pre stavbu, demolácia a zemné práce